VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Domového poriadku a zmluvy medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.

Zmluvné strany

 • Prevádzkovateľ: S.E.C.  Company, a.s., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 52 022 161 Dic: SK 2120885415
 • Zákazník: fyzická, alebo právnická osoba, ktorá využíva služby prevádzkovateľa

Zmluvný vzťah, osobné údaje

 • Vzniká dohodou medzi prevádzkovateľom a  zákazníkom o využití služieb poskytovaných prevádzkovateľom
 • Prevádzkovateľ sa následne zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom rozsahu, riadne a za dohodnuté ceny.
 • Zákazník sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu pri nástupe na pobyt, dodržiavať tieto všeobecné zmluvné podmienky a domový poriadok.
 • Potvrdením rezervácie zákazník prejavuje svoj súhlas s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a ubytovacím poriadkom.
 • V prípade porušenia všeobecných zmluvných podmienok alebo ubytovacieho poriadku zákazníkom je prevádzkovateľ oprávnený zákazníkovi odoprieť ďalšie služby, zároveň zákazník stráca nárok na vrátenie zálohovej platby a je povinný uhradiť sumu za vopred dohodnuté služby (po odrátaní zálohovej platby).
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržať zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v jeho aktuálnom znení.

ZMLUVNÉ PODMIENKY, REZERVÁCIA, PLATOBNÉ PODMIENKY

 • Pokiaľ nebolo zmluvou dohodnuté inak, dohodnutá cena, ktorú má platiť klient a dohodnuté služby Apartmánov Style vyplývajú z platného cenníka. Cenník je generovaný dynamicky na základe obdobia pobytu, obsadenosti apartmánu, a počtu osôb a počtu detí.
 • Pre zákazníka je však záväzná tá cena, ktorá je uvedená v potvrdení rezervácie či e-mailovej ponuke.
 • V prípade neuhradenia zálohovej platby v dohodnutom termíne je prevádzkovateľ oprávnený rezerváciu zrušiť a od zmluvy odstúpiť.
 • V prípade že dôjde k poruche systému na výpočet ceny pobytu, si prevádzkovateľ  vyhradzuje právo kontaktovať bezodkladne klienta a dohodnúť správnu cenu, klient má právo na storno.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 • Zákazník má právo na riadne poskytnutie služieb ním objednaných v dohodnutom rozsahu.
 • Zákazník má právo na zrušenie využívania služieb kedykoľvek odstúpením od zmluvy.
 • Zákazník je povinný pre osoby mladšie ako 18 rokov zabezpečiť sprievod alebo dohľad počas využívania služieb.
 • Cudzí štátny príslušník je pri nástupe na pobyt povinný vyplniť tlačivo o hlásení pobytu, občan SR vpisuje osobné údaje do knihy ubytovaných hostí.
 • Nájdené veci sa uskladňujú v dome po dobu 3 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety likvidujú

PROCES REZERVÁCIE

 • Záväzná rezervácia musí byť potvrdená prevádzkovateľom elektronickou formou, kde je jasný dátum, počet osôb a cena.  Rezervácia sa môže uskutočniť zálohou (50% z celkovej ceny), alebo dohodou priamo s prevádzkovateľom. Pri záväznej rezervácii má prevádzkovateľ právo vyzvať klienta o zaslanie osobných údajov dôležitých pre check-in.
 • Prevádzkovateľ spravidla posiela zákazníkovi základné informácie o dome a apartmáne elektronickou formou
 • Prevádzkovateľ môže na základe oneskoreného odchodu z izby účtovať až do 100% z plnej ceny ubytovania.
 • Neskoré odovzdanie izby sa musí hlásiť vopred prevádzkovateľovi.
 • Check-in sa musí hlásiť vopred elektronickou, alebo telefonickou formou. Následne sa zákazníkovi posielajú elektronické prístupové kódy do objektu a apartmánu.

STORNO PODMIENKY

 • Storno podmienky sú nastavené pre každý termín, počet nocí a počet osôb individuálne.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 • Pobyt zákazníka v Apartmánovom dome ďalej upravuje domový poriadok, ktorý je pre hostí záväzný.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

ZRUŠENIE ZMLUVY, ODSTÚPENIE

 • Zákazník je oprávnený kedykoľvek od dohody o poskytovaní služieb odstúpiť. Odstúpenie nastane dňom doručenia alebo oznámenia o odstúpení. Zákazník je v tomto prípade povinný uhradiť prevádzkovateľovi storno poplatok, ktorý bude uhradený pri odstúpení, alebo odpočítaný od uhradenej zálohy. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od zmluvného vzťahu a rezerváciu bezdôvodne zrušiť. V tomto prípade obdrží zákazník peniaze za dohodnuté služby neodkladne a bez zbytočného odkladu v plnej výške späť. Zároveň nemá zákazník nárok na žiadne ďalšie náhrady.
 • V prípade, že zákazník počas pobytu zruší časť pobytu, alebo nevyčerpá objednané služby, nemá nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pokiaľ zákazník poruší všeobecné zmluvné podmienky alebo domový poriadok. V takomto prípade nemá zákazník nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.
 • Rezervované izby bez zálohy, do ktorých sa klient nenasťahoval najneskôr do 18.00 hod. dňa príjazdu, môže prenechať hotel inému klientovi. Toto neplatí, pokiaľ bol dohodnutý neskorší príjazd

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 • Reklamácie sa vybavujú počas pobytu hosťa. Nie je možné reklamovať ubytovaciu službu po ukončení pobytu. Ak je požiadavka hosťa oprávnená, bude mu poskytnutá zľava a peniaze budú vrátené v hotovosti.

 

Všeobecné obchodné podmienky platia pre zákazníkov v Apartmánoch Style, Budovateľská 63 Prešov | 080 01

Vstupujú do platnosti dňa 01.01.2021 a nadobúdajú účinnosť v momente odoslaním elektronickej rezervácie.

Rezervovať online Rezerváciou priamo cez náš web nás podporíte a zaistíte si najlepšiu cenu

Zasielanie akcií a noviniek

Zaregistrujte sa u nás na webe a dostávajte od nás špeciálne akcie a zvýhodnenia na e-mailovú adresu.

Odoslaním Vášho e-mailu nám dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v zmysle platnej legislatívy a nariadenia GDPR. Dobrovoľný súhlas bude platný až do odvolania. Váš súhlas môžete odvolať na odkaze v päte tejto webovej stránky.
Odoslať
Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím