VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Domového poriadku a zmluvy medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.

Zmluvné strany

 • Prevádzkovateľ: S.E.C.  Company, a.s., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 52 022 161 Dic: SK 2120885415
 • Zákazník: fyzická, alebo právnická osoba, ktorá využíva služby prevádzkovateľa

Zmluvný vzťah, osobné údaje

 • Vzniká dohodou medzi prevádzkovateľom a  zákazníkom o využití služieb poskytovaných prevádzkovateľom
 • Prevádzkovateľ sa následne zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom rozsahu, riadne a za dohodnuté ceny.
 • Zákazník sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu pri nástupe na pobyt, dodržiavať tieto všeobecné zmluvné podmienky a domový poriadok.
 • Potvrdením rezervácie zákazník prejavuje svoj súhlas s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a ubytovacím poriadkom.
 • V prípade porušenia všeobecných zmluvných podmienok alebo ubytovacieho poriadku zákazníkom je prevádzkovateľ oprávnený zákazníkovi odoprieť ďalšie služby, zároveň zákazník stráca nárok na vrátenie zálohovej platby a je povinný uhradiť sumu za vopred dohodnuté služby (po odrátaní zálohovej platby).
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržať zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v jeho aktuálnom znení.

ZMLUVNÉ PODMIENKY, REZERVÁCIA, PLATOBNÉ PODMIENKY

 • Pokiaľ nebolo zmluvou dohodnuté inak, dohodnutá cena, ktorú má platiť klient a dohodnuté služby Apartmánov Style vyplývajú z platného cenníka. Cenník je generovaný dynamicky na základe obdobia pobytu, obsadenosti apartmánu, a počtu osôb a počtu detí.
 • Pre zákazníka je však záväzná tá cena, ktorá je uvedená v potvrdení rezervácie či e-mailovej ponuke.
 • V prípade neuhradenia zálohovej platby v dohodnutom termíne je prevádzkovateľ oprávnený rezerváciu zrušiť a od zmluvy odstúpiť.
 • V prípade že dôjde k poruche systému na výpočet ceny pobytu, si prevádzkovateľ  vyhradzuje právo kontaktovať bezodkladne klienta a dohodnúť správnu cenu, klient má právo na storno.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 • Zákazník má právo na riadne poskytnutie služieb ním objednaných v dohodnutom rozsahu.
 • Zákazník má právo na zrušenie využívania služieb kedykoľvek odstúpením od zmluvy.
 • Zákazník je povinný pre osoby mladšie ako 18 rokov zabezpečiť sprievod alebo dohľad počas využívania služieb.
 • Cudzí štátny príslušník je pri nástupe na pobyt povinný vyplniť tlačivo o hlásení pobytu, občan SR vpisuje osobné údaje do knihy ubytovaných hostí.
 • Nájdené veci sa uskladňujú v dome po dobu 3 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety likvidujú

PROCES REZERVÁCIE

 • Záväzná rezervácia musí byť potvrdená prevádzkovateľom elektronickou formou, kde je jasný dátum, počet osôb a cena.  Rezervácia sa môže uskutočniť zálohou (50% z celkovej ceny), alebo dohodou priamo s prevádzkovateľom. Pri záväznej rezervácii má prevádzkovateľ právo vyzvať klienta o zaslanie osobných údajov dôležitých pre check-in.
 • Prevádzkovateľ spravidla posiela zákazníkovi základné informácie o dome a apartmáne elektronickou formou
 • Prevádzkovateľ môže na základe oneskoreného odchodu z izby účtovať až do 100% z plnej ceny ubytovania.
 • Neskoré odovzdanie izby sa musí hlásiť vopred prevádzkovateľovi.
 • Check-in sa musí hlásiť vopred elektronickou, alebo telefonickou formou. Následne sa zákazníkovi posielajú elektronické prístupové kódy do objektu a apartmánu.

STORNO PODMIENKY

 • Storno podmienky sú nastavené pre každý termín, počet nocí a počet osôb individuálne.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 • Pobyt zákazníka v Apartmánovom dome ďalej upravuje domový poriadok, ktorý je pre hostí záväzný.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

ZRUŠENIE ZMLUVY, ODSTÚPENIE

 • Zákazník je oprávnený kedykoľvek od dohody o poskytovaní služieb odstúpiť. Odstúpenie nastane dňom doručenia alebo oznámenia o odstúpení. Zákazník je v tomto prípade povinný uhradiť prevádzkovateľovi storno poplatok, ktorý bude uhradený pri odstúpení, alebo odpočítaný od uhradenej zálohy. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od zmluvného vzťahu a rezerváciu bezdôvodne zrušiť. V tomto prípade obdrží zákazník peniaze za dohodnuté služby neodkladne a bez zbytočného odkladu v plnej výške späť. Zároveň nemá zákazník nárok na žiadne ďalšie náhrady.
 • V prípade, že zákazník počas pobytu zruší časť pobytu, alebo nevyčerpá objednané služby, nemá nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pokiaľ zákazník poruší všeobecné zmluvné podmienky alebo domový poriadok. V takomto prípade nemá zákazník nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.
 • Rezervované izby bez zálohy, do ktorých sa klient nenasťahoval najneskôr do 18.00 hod. dňa príjazdu, môže prenechať hotel inému klientovi. Toto neplatí, pokiaľ bol dohodnutý neskorší príjazd

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 • Reklamácie sa vybavujú počas pobytu hosťa. Nie je možné reklamovať ubytovaciu službu po ukončení pobytu. Ak je požiadavka hosťa oprávnená, bude mu poskytnutá zľava a peniaze budú vrátené v hotovosti.

Alternatívne riešenie sporov

 • Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.
 • Prípadné spory vzniknuté z týchto VOP a Zmluvy budú riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike.
 • Riešenie reklamácii Klientov vo vzťahu k Službám poskytnutým Hotelom upravuje Reklamačný poriadok Hotela. V prípade, ak Klient – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Hotel vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že Hotel porušil jeho práva, má Klient právo obrátiť sa na Hotel ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
 • Ak Hotel na žiadosť Klienta podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania Klientom, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Hotelom ako predávajúcim je:
 • Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 pričom Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.
 • Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť on-line platformu pre alternatívne riešenie sporov, ktorá je dostupná na https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Všeobecné obchodné podmienky platia pre zákazníkov v Apartmánoch Style, Budovateľská 63 Prešov | 080 01

Vstupujú do platnosti dňa 01.01.2021 a nadobúdajú účinnosť v momente odoslaním elektronickej rezervácie.

Rezervovať online Rezerváciou priamo cez náš web nás podporíte a zaistíte si najlepšiu cenu

Zasielanie akcií a noviniek

Zaregistrujte sa u nás na webe a dostávajte od nás špeciálne akcie a zvýhodnenia na e-mailovú adresu.

Odoslaním Vášho e-mailu nám dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v zmysle platnej legislatívy a nariadenia GDPR. Dobrovoľný súhlas bude platný až do odvolania. Váš súhlas môžete odvolať na odkaze v päte tejto webovej stránky.
Odoslať
Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím