GDPR

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, si týmto plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov

(informačná povinnosť podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679)

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

 

Obchodné meno: S.E.C. Company, a.s.
Sídlo: Masarykova 21, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01
IČO: 52 022 161
e-mail: rezervacie@apartmanystyle.sk
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka číslo: 1716/V

 

Prevádzkovateľ spracúva identifikačné údaje dotknutých osôb v:

 • IS Rezervácie (v rozsahu: meno, priezvisko, tel. kontakt),
 • IS Kamerový systém (snímanie tváre a celej postavy za účelom poskytnutia primeranej ochrany majetku),
 • IS Zmluvy (v rozsahu nevyhnutom na uzatvorenie a plnenie zmluvy o ubytovaní: meno, priezvisko, tel. kontakt, trvalý pobyt, číslo OP/PAS, štátna príslušnosť, vízum, spolucestujúce deti).

 

Kategóriou príjemcov je len prevádzkovateľ a jeho zamestnanci. Iný Váš osobný údaj, ktorý nám dobrovoľne poskytnete, a to aj v rámci písomnej komunikácie, prevádzkovateľ spracúvať nebude. Z osobitnej kategórie osobných údajov prevádzkovateľ nespracúva žiadne osobné údaje. Prevádzkovateľ nebude zasielať tieto osobné údaje tretím stranám mimo územia EÚ.

 

Vaše identifikačné údaje sú pre prevádzkovateľa nevyhnutné preto, aby bolo možné realizovať poskytovanie služieb v oblasti ubytovania. Zákonná definícia osobných údajov je uvedená v zákone 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby – 13 ods. 1 písm. b) zákona; článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa – 13 ods. 1 písm. f) zákona; článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

 

Vaše osobné údaje budeme využívať na nevyhnutný rozsah daný účelom,

 

na ktorý sa budú spracúvať

 

 

Doba uchovávania osobných údajov:

 • ak je právnym základom zmluva, prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby do ukončenia zmluvy, resp. do vysporiadania zmluvného vzťahu (splatenia záväzku), ak právne prepisy pre niektoré osobné údaje nebudú vyžadovať inú lehotu ich uchovávania,
 • v prípade používania kamerového systému (oprávnený záujem prevádzkovateľa) je doba uchovávania kamerového záznamu maximálne 14 dní.

 

Práva dotknutých osôb:

 1. získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z.; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu;
 2. na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 3. na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

V prípade uplatnenia Vašich práv sa môžete obrátiť na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo na kontaktný e-mail.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, zák. č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonných povinností alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

Účely spracúvania osobných údajov môžu podliehať zmene, a teda môžu byť aktualizované. Týmto Vám umožňujeme, aby ste skontrolovali vykonané zmeny, ktoré budú k dispozícii na internetovej stránke prevádzkovateľa www.apartmanystyle.sk.

Prevádzkovateľ týmto splnil informačnú povinnosť v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o právach a informáciách týkajúcich sa ochrany jej osobných údajov.

Rezervovať online Rezerváciou priamo cez náš web nás podporíte a zaistíte si najlepšiu cenu

Zasielanie akcií a noviniek

Zaregistrujte sa u nás na webe a dostávajte od nás špeciálne akcie a zvýhodnenia na e-mailovú adresu.

Odoslaním Vášho e-mailu nám dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v zmysle platnej legislatívy a nariadenia GDPR. Dobrovoľný súhlas bude platný až do odvolania. Váš súhlas môžete odvolať na odkaze v päte tejto webovej stránky.
Odoslať
Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím